Tekeningen & schilderijen (en nog wat grafiek)

bloemen

Main Content

God schiep de bloemen op de derde scheppingsdag. Na de winter komen ze weer tevoorschijn, door de Heilige Geest: "Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks." "Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen." (Psalm 104:30 en 24). Die Schepper moeten we kennen, bovenal als onze Verlosser, voordat we als een bloem sterven: "De dagen des mensen zijn als het gras; gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die Hem vrezen." (Psalm 103:15-17)